Stage Light

Đèn sân khấu là một loại hình nghệ thuật. Nó được sử dụng để chiếu sáng một địa điểm biểu diễn và tạo ra tác động đến một sự kiện, đưa ra định hướng trực quan và định hình môi trường.

Danh mục: